کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
57 بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0901509870609015098706

سن 30 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار