کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان شهید رجایی گرگان استان گلستان IR
0901509870609015098706

سن 32 سال/سابقه کار 11 سال/هزینه طبق بازار