اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Talqani Street Gorgan Golestan Province IR
0936171389909361713899

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کامل/سن 33 سال/سابقه کاری 15 سال/انجام تمام کار های ساختمانی مربوط به بنایی/هزینه اجرای کار بلوک 10,اجر15,سیمان کاری از 5ت