اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
هزارپیچ گرگان استان گلستان IR
0911273576409112735764

دارای جواز کسب/سن 38 سال/سابقه کار 15/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل