اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
امام رضا 1 گرگان استان گلستان IR
0939307836509393078365

سن 40 سال/25 سال سابقه کاری/دارای مدرک/هزینه با توجه به کار توافقی