اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Razi Street Gorgan Golestan Province IR
0911867290109118672901

سن 41 سال/20 سال سابقه/هزینه کار درصدی از کار توافقی/شاگرد جوشکار