گرگان، استان گلستان، ایران
0911975806509119758065

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار توافقی