اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Jorjan 15th Street Gorgan Golestan Province IR
0911794762209117947622

سن 45 سال/20 سال سابقه/هزینه اجرای کار به صورت روز مزد و کنترات توافقی