اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
طالقانی 4 گرگان استان گلستان IR
0921354023909213540239

سن 35 ساله/سابقه 12 سال/هزینه توافقی کنتراتی