کارگران-ساختمانی.jpg
گرگان خیابان رسالت
Unnamed Road ارمیان Semnan Province IR
0911771682009117716820

کارگر ساختمانی ، حمل مصالح ساختمانی و غیره