دکوراسیون داخلی:طراحی دکوراسیون داخلی طیف متعدد و متنوعی از عناصر و مؤلفه هایی را از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی گیرد.این عناصر در حقیقت ابزار و وسایل کار برای طراح هستند که همگی بایستی به شکل هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.طراحی دکوراسیون که در حد وسط میان معماری و طراحی قرار می گیرد، به همان اندازه که دارای جنبه های کاربردی، ساختاری و فنی می شود، طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد. از این رو دکوراسیون داخلی معمولا در ردیف هنرهای تجسمی قرار گرفته و بمنظور موفقیت در آن، حتما باید آشنایی کاملی با عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری داشت.دکوراسیون فقط محدود به بهبود وضعیت ظاهری اتاق نمیشود بلکه مقصود از آن بهینه سازی استفاده های منظور برای یک محیط ساخته شده استدر حقیقت میتوان از دکوراسیون داخلی پروسه ای عملکردی، زیبایی شناختی و هدایت گر بمنظور دست یابی به اهداف مورد نظر از قبیل پویایی، افزایش بازده کاری و یا بهبود بخشیدن به نحوه زندگی یاد کرد.