نقشه‌برداری به فرآیند تعیین فاصله دو نقطه و زاویه‌ی بین آن دو نقطه گفته می‌شود. نقشه‌برداری معمولا در محل‌های ساخت و ساز، به منظور تراز کردن نقاط و آغاز کار انجام می‌شود. تهیه نقشه یکی از مهم‌ترین مراحل مهم در ساخت و ساز است و برای این منظور، باید از ابزارهای نقشه برداری به طور دقیق استفاده نمود. با پیشرفت علوم و فناوری، از گذشته تا به امروز، از ابزارهای نقشه برداری مختلفی استفاده شده است. برای...